środa, 8 lutego 2017

"Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji""Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji"


Konkurs Szkolny IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Regulamin II Edycji Konkursu


Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160): „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.”


I. Organizatorzy Konkursu:

1. Stowarzyszenie „Żółkiewszczacy”;

2. Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

II. Cele Konkursu

1. Upamiętnienie walki i ofiary Żołnierzy Wyklętych;

2. Krzewienie wartości patriotycznych wśród młodzieży licealnej;
3. Propagowanie pozytywnych postaw i wzorców wśród młodzieży oraz kultywowanie wartości, które reprezentowali Bohaterowie walk o wolność Polski w latach 1944-1963;
4. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy, rozwijania zainteresowań podziemiem antykomunistycznym;
5. Budowanie tożsamości narodowej i identyfikowania się z Ojczyzną;

6. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

III. Kategorie i parametry prac
Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

1.Praca pisemna (opowiadanie, refleksja, esej, wspomnienia kombatanta, kartka z dziennika, wiersz) - bez ograniczeń objętościowych;
2. Praca plastyczna - technika dowolna - bez ograniczeń formatu;
3. Praca multimedialna (prezentacja, film) - bez ograniczeń objętościowych,

4. Scenariusz lekcji historycznej o Bohaterach podziemia antykomunistycznego.


IV. Propozycje tematów
1. Znam Żołnierzy Wyklętych z opowiadań Dzieci Bohaterów (np. Witold Mieszkowski, Zofia Pilecka i inni); 2. Zabić pamięć o Bohaterach;

3. Żołnierze Wyklęci wychodzą z „krainy śmierci”,

4. Wasza ofiara - naszą przyszłością - wpływ bohaterskich postaw Żołnierzy Wyklętych na kształtowanie wzorców ideowych i postawy patriotycznej Młodzieży.


Uwaga!
Sugerowane tematy nie stanowią ograniczeń autorów prac, mają jedynie formę pomocy w ukierunkowaniu myśli; temat może być inny niż podany wyżej.

V. Kryteria oceniania
1. Zgodność z prawdą historyczną;

2. Oryginalne ujęcie tematu;
3. Zgodność formy z treścią i estetyka pracy.


VI. Harmonogram Konkursu

1. Prace konkursowe należy złożyć do 3 marca 2017 roku w czytelni Biblioteki Szkolnej;
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 24 marca 2017 roku, razem z informacją
 o uroczystym podsumowaniu Konkursu (wręczenie nagród i pamiątkowych  dyplomów).

VII. Jury i nagrody
1. W skład Jury wchodzą pracownicy naukowi, nauczyciele, kombatanci, przedstawiciele organizatorów oraz Zarząd Stowarzyszenia "Żółkiewszczacy";
2. Decyzje Jury są nieodwołalne;
3. W każdej z kategorii prac zostaną wyłonione I, II i III miejsce, Jury może zasądzić także wyróżnienia;
4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.